Projekts „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne”

Latvijā ir viens no augstākajiem bezdarba rādītājiem Eiropas Savienības valstu vidū, ir svarīgi risināt nodarbinātības jautājumu sākotnēji sava pagasta, novada ietvaros, tad valsts, lai jauni cilvēki nedotos „laimes meklējumos” uz citām valstīm. Projekts „Nodarbināta Daugavpils novada jaunatne” ir izstrādāts, lai veicināt jauniešu līdzdalību novada attīstībā, jauniešu ieinteresētību palīdzības sniegšanā līdzpilsoņiem, uzņēmējdarbības iemaņu apgūšanā, motivēt jauniešus pašiem uzņemties iniciatīvu, attīstot labvēlīgu darba vidi Daugavpils novadā. Jauniešu iesaiste nodarbinātības jautājumā ir īpaši aktuāla šogad, jo visā Eiropas Savienībā 2011. gads ir izsludināts par „Brīvprātīgā darba gadu”.
Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros tiks rīkotas tikšanās ar novada domes un pagastu atbildīgajiem par jaunatnes un nodarbinātības lietām novadā, organizēta gan brīvprātīgā darba diena pagastos, gan brīvprātīgā darba mēnesis pagastos, kā arī nodarbinātības diena pagastos. Projekta noslēgumā tiek plānots noslēguma pasākums visiem pagastiem – dalīšanās pieredzē, nākotnes plāni, pateicības.
Aktivitātes tiks veiktas, izmantojot neformālo pieeju (analīzes veikšana, neformālie semināri un radošās uzņēmējdarbības darbnīcas, darbs grupās, dalīšanās pieredzē, grupu darbu prezentācijas, ideju izvērtēšana, diskusijas, praktiskie darbi – brīvprātīgā darba veikšana, atgriezeniskās saites saņemšana un sniegšana, pateicību izteikšana) visām aktivitātēm, jo ir ļoti būtiski iesaistīt pēc iespējas vairāk jauniešus. Projekta aktivitātes un tajās pielietotās metodes veicinās jauniešu radošuma, atbildības, uzņēmības, prezentācijas, iniciatīvas, sadarbības veicināšanas, komandas darba spēju uzlabošanos.
Projekta noslēgumā tiks izveidotas informatīvās brošūras, kurās būs apkopota informācija par projekta norisi, realizāciju, sasniegumiem un nodarbinātības iespējām pagastos. Izveidotā bāze par organizācijām, uzņēmumiem, projektiem, kuros jauniešiem tiek piedāvātas nodarbinātības iespējas, tiks regulāri atjaunota arī pēc projekta beigām, lai jauniešiem visu laiku ir pieejama aktuāla informācija par iespējām būt nodarbinātiem.
Projekta organizatoriem ir iecere nodarbinātības dienu, brīvprātīgā darba dienu un mēnesi pagastā iedibināt kā ikgadēju tradīciju, lai nodarbinātības jautājuma aktualizēšana ir būtiska ne tikai Brīvprātīgā darba gada laikā, bet visu laiku, un jaunieši laimi atrastu dzimtajā novadā!

Lai abi projekti ir vērtīgs ieguvums novada jauniešiem un mūsu kopīgai nākotnei!