Projekts „Gribu zināt un piedalīties”

Daugavpils novadā augusta sākumā tika atklāts projekts „Gribu zināt un piedalīties”. Projekts mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti jauniešiem svarīgu lēmumu pieņemšanā un jauniešu problēmu risināšanā, informējot pagastu un novada jaunatnes politikas veidotājus par jauniešiem aktuālām problēmām un piedāvājot risinājumus šo problēmu atrisināšanai. Par projekta mērķauditoriju ir izvēlēti Daugavpils novada jaunieši un jaunatnes lietu speciālisti, kuri pārstāv visus 19 novada pagastus.
Projekta „Gribu zināt un piedalīties” ietvaros ir jau notikušas tikšanās pa pagastu grupām par situāciju jaunatnes lietās pagastos, pēc kurām jauniešu grupas veica jauniešu aptaujas par problēmām savā pagastā. Turpinājumā jaunieši un jaunatnes lietu speciālisti apkopoja un apsprieda aptauju rezultātus, un šobrīd gatavo problēmu risinājumus. Septembrī notiks forumi pa lielākām pagastu grupām par dažādām jauniešu iespējām, kā arī problēmu risinājumu prezentāciju veidošana, lai 16.09. prezentāciju pasākumā visi pagasti prezentētu problēmu risinājumus. Projektā iesaistītie dalībnieki (pagasta jaunieši un par jaunatnes lietām atbildīgās personas) noslēgumā tiksies, lai pārrunātu projekta gaitā sasniegto progresu un sasniegumus, kā arī strādās pie jaunām projektu idejām.
Projekta realizācija sniegs būtisku ieguldījumu Daugavpils novada jaunatnes lietu attīstībā – jaunatnes lietas ir viena no novada domes būtiskākajām šī gada prioritātēm. Projekts veicinās jaunatnes aktīvāku iesaistīšanos novada jautājumu risināšanā, motivēs jauniešus pašiem uzņemties iniciatīvu, nodrošinās jauniešu pilsoniskās apziņas pieaugumu, rosinās jauniešus veidot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Svarīgi minēt, ka arī ikviens jaunietis, kurš ir iesaistījies vai vēl tikai iesaistīties projekta realizācijā, iegūst pozitīvu pieredzi, kas noderēs arī ikdienā, piemēram, rast radošas pieejas problēmu izvirzīšanā, prezentācijā, analīzē, apgūs projekta vadības prasmes, izrādīs iniciatīvu sev svarīgu jautājumu apspriešanā un risinājumu atrašanā un īstenošanā. Tā kā projektā ir iesaistīti visi Daugavpils novada pagasti, to jaunieši, tas jauniešos attīstīs arī prasmi darboties lielās komandās, tādejādi veicinot katra dalībnieka izpratni par komandas veidošanas principiem, mācīs būt iecietīgam pret visiem grupas dalībniekiem, mācīs iesaistīt jauniešus procesos, veicinās katra dalībnieka pašapziņas paaugstināšanos, apzināšanos, ka mēs katrs varam ietekmēt mums svarīgus procesus. Šāda veida aktivitātes pozitīvi uzlabo katra dalībnieka spriešanas un argumentēšanas spējas, veicina dalībnieku personisko izaugsmi, tāpēc, nāc un piedalies projekta īstenošanā arī TU!