TRAKTORA UN MUCAS IZSOLE

Datums: 28.11.2017
Laiks: 09:45 - 11:30
Vieta:
Atbildīgais:


TRAKTORA UN MUCAS IZSOLE
31.10.2017
Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu:

traktors T–150K reģ. nr.T6304LC
muca HTS 100.27, reģ.nr. P3938LT,
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2017.gada 21. novembrim, plkst. 10.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

Izsole notiks: 2017.gada 28. novembrī plkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads.

Izsolāmās mantas nosacītā cena:

traktors T–150K reģ. nr.T6304LC, nosacītā cena ir 2200.00 EUR
muca HTS 100.27, reģ.nr. P3938LT, nosacītā cena ir 2400.00 EUR
Izsoles solis: EUR 100,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i.

traktors T–150K reģ. nr.T6304LC , 220.00 EUR
muca HTS 100.27, reģ. nr. P3938LT, 240.00 EUR
kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.

Izsoles noteikumi