Noteiktas 2016.gadā neapstrādātās zemes vienības

Saskaņā ar MK 2010. gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no LIZ ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība tiek apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā vismaz vienu reizi ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kurās saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju ir vismaz 1,00 ha LIZ.

2016. gada novembrī LAD ir iesniedzis Daugavpils novada domei apkopotu informāciju par Daugavpils novada pašvaldības teritorijā neapstrādātajām zemes vienībām. Saskaņā ar likuma  “Par nekustamā īpašuma nodokli”  3. panta (11) daļu, šo zemju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, līdz ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu par 2017.gadu, saņems arī nekustamā īpašuma nodokļa papildaprēķinu par neapsaimniekotajām platībām 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 2016. gada 1. janvārī.

Ja nodokļu maksātājam ir pamatotas pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātu, lūdzam vērsties Daugavpils novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē ar iesniegumu veikt atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.

Tabulā apkopotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, zemes vienību skaits un papildus aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, sākot ar 2010. gadu.

Gads Neapstrādātās zemes vienības (ha) Neapstrādāto zemes vienību skaits
2016                         18835                                               5037
2015                         18201                                               4709
2014                         17553                                               4781
2013                         17082                                               4689
2012                         13350                                               3672
2011                         18020                                               4606

Informācija (Excel fails)