Traktora T – 150K izsole

31.01.2018 plkst. 10.00
Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6 Kalupe, Daugavpils novads
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots tiek pārdots
Traktora T – 150K izsole Traktors T – 150K, Reģ.nr. T -150K, Reģ.nr. reģ. nr.T6304LC
Sākotnējā cena: 2000,00 EUR
Izsoles solis: 100,00 EUR
Izsoles noteikumi: Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2018.gada 29. janvārim, plkst. 10.00.
Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00
Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i.,
- traktors T–150K reģ. nr.T6304LC , 200.00 EUR

kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā
Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.

Kontaktinformācija: Kalupes pagasta pārvalde, Ezeru ielā 6 Kalupe, Daugavpils novads