Muca HTS 100.27

28.11.2017 plkst. 10.00
Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots
Muca HTS 100.27 HTS 100.27, Reģ.nr. P3938LT
Sākotnējā cena: 2400.00 EUR EUR
Izsoles solis: 100.00 EUR EUR
Izsoles noteikumi: Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2017.gada 21. novembrim, plkst. 10.00.
Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i.,
- muca HTS 100.27, reģ. nr. P3938LT, 240.00 EUR

kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā
Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.Kontaktinformācija: Kalupes pagasta pārvalde, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads.