Buldozers

24.02.2016 plkst. 10:00
Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots
Buldozers DT-75, Reģ.nr. T6302LC
Sākotnējā cena: 1450 EUR
Izsoles solis: 30 EUR
Izsoles noteikumi: Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2016.gada 19. februārim, plkst. 10.00.
Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00
Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., DT-75- EUR 145,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā
Nr. LV06TREL981213100200, Valsts kase, TRELLV22.
Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000 , Valsts kase, TRELLV22.
Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.

Kontaktinformācija: Kalupes pagasta pārvalde, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads